Termeni & Condiţii utilizare magazin online

Prezentele condiţii generale de vânzare reglementează ansamblul relaţiilor dintre societatea SC RONEX PRODUCTIE SRL (în continuare denumită Vânzător), editorul website-ului www.ronexmag.ro şi clienţii săi pentru cumpărarea de produse de mobilier/decoraţiuni pentru amenajarea casei. Ele sunt aplicabile clienţilor români, adică consumatorilor al căror domiciliu şi loc de livrare se află în România.

S.C. RONEX PRODUCŢIE S.R.L. cu Punct de lucru situat în Com Pantelimon, SAI, str. Izlazului nr. 5 ( Soseaua de Centură), Reg. Com. J/40/27656/1994, C.U.I. RO6927805 reprezentată de D-na Ing. RODICA SFÂCA, în calitate de Administrator, care va fi numit în continuare vânzător

Şi cumpărător, pe de altă parte, care acceptă de comun acord următorii Termeni şi condiţii:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Vânzătorul înţelege să livreze şi cumpărătorul să cumpere MOBILIER ÎN BAZA UNUI CONTRACT SEMNAT ÎNTRE PĂRŢI ULTERIOR TRANSMITERII COMENZII ONLINE.

Plata se va efectua în lei, considerându-se cursul de schimb valutar BNR la data emiterii facturilor.

2. CONDIŢII DE EXECUŢIE

Pe site sunt prezentate produse disponibile LA COMANDA si produse aflate PE STOC, aspect specificat in dreptul fiecarui produs.

- Modul de finisaj şi culoarea vor fi convenite de ambele părţi.

- Orice modificări legate de decoraţiuni aplicate pe mobilier, altele decât cele convenite iniţial sau mai costisitoare, vor fi suportate de beneficiar;

- Calitatea: produsele trebuie să îndeplinească standardele, dacă cele două părţi nu au convenit altfel. Vanzatorul va asigura sortarea lemnului astfel incat sa se asigure o culoare uniforma a pieselor de mobilier sau un aspect rustic in functie de cele stabilite cu cumparatorul.

-Ambalajul: produsele vor fi bine împachetate ca să se asigure integritatea lor în timpul transportului în condiţii normale de manipulare.

Costul ambalajului este inclus în preţul produselor.

3. VALABILITATEA CONTRACTULUI

Părţile au decis contractul de colaborare să fie valabil din ziua semnării lui până la livrarea si achitarea contravalorii mărfurilor.

 4. INFORMATII DESPRE LIVRARE

Conditia de livrare a bunurilor menţionate în contract este EX WORKS.

Preturile de transport si manipulare NU SUNT INCLUSE in pretul produselor. Acestea se vor stabili ulterior cu colaboratorii nostri, firme de transport independente.

Termenul de livrare al mobilierului pe comanda este de 12 saptamani lucratoare de la achitarea avansului. Pentru produsele aflate pe stoc, termenul de livrare este de maxim 5 zile lucratoare.

Vânzătorul se obligă să restituie avansul și penalitățile de întârziere în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care încep acestea să se calculeze, dacă marfa nu poate fi livrată din culpa vânzătorului și fără o notificare prealabilă din partea cumpărătorului. Vânzătorul și cumpărătorul pot cădea însă de acord cu prelungirea termenului de livrare prin intermediul unui act adițional la acest contract.

5. RECEPŢIA BUNURILOR

Recepţia bunurilor se va face in cadrul fabricii inainte de ambalarea lor in vederea livrarii.

Dupa receptia finala a mobilierului realizat pe comanda si agreerea acestuia de catre cumparator, bunurile respective nu vor mai putea fi inapoiate si nu se va mai putea solicitata rambursarea contravalorii acestora.

6. MODALITATEA DE PLATĂ

Plata contravalorii contractului se va face astfel: 40% la semnarea contractului, 60% dupa receptia finala. Mobilierul realizat pe comanda trebuie achitat integral inainte de a fi livrat.

Bunurile vor rămâne în proprietatea Vânzătorului până în momentul efectuării plăţii integrale. 

7. RECLAMAŢII SI PENALITATI

Reclamaţiile de calitate vor trebui semnalate de catre Cumparator cu ocazia receptiilor, in prezenta ambelor parti , in scris , prin intocmirea unui Proces Verbal de Receptie.Lipsa unui document scris in care sa se semnaleze vreun defect, denota acordul Cumparatorului fata de respectiva marfa.Nu se accepta reclamatiile dupa receptia finala , din cauze care nu apartin Vanzatorului.

Pentru mobilierul livrat Vanzatorul acorda o perioada de garantie de 24 luni (2 ani),care se refera la: finisaje, imbinari, montaj, crapaturi pe fibra lemnului si crapaturi pe noduri ascunse. Garantia elementelor de feronerie este cea acordata de producatorul / furnizorul acestora.

Remediere eventualelor probleme care pot aparea in perioada de garantie  ,se va face in cadrul fabricii. Transportul bunurilor pana la fabrica si de la fabrica se va asigura de catre comparator.

Depasirea termenului de finalizare a mobilierului de catre Vanzator cu peste 10 zile calendaristice va fi penalizata conform prevederilor art.9 de mai jos.

Orice obiectie/reclamatie ridicata de vreuna din partile contractante , trebuie formulate in scris , pentru a fi supusa solutionarii.

In situatia in care Cumparatorul refuza preluarea marfii de la Vanzator, trebuie sa-si anunte intentia in scris.

Vanzatorul este obligat ca in termen de 15 zile sa raspunda Cumparatorului la refuzul formulat de acesta.

Daca nu se face o intelegere intre parti, se va apela la o Institutie abilitata care sa faca o expertiza tehnica , ce va fi transmisa ambelor parti.

In functie de cele stabilite in urma expertizei tehnice, daca argumentele reclamate de Cumparator sunt dovedite ca fiind reale, acesta isi va primi contravaloarea marfii respective inapoi , iar daca argumentele cumparatorului sunt dovedite ca fiind nefondate, Vanzatorul are dreptul sa opreasca 40% din valoarea respectivei marfi , pentru a-si acoperi o parte din cheltuielile de productie.

8. FORŢA MAJORĂ

Prin forţă majoră se înţeleg toate evenimentele şi/sau circumstanţele aflate în afara controlului părţii ce o invocă, fiind neprevăzute sau, dacă este prevăzută, de neevitat şi care, apărând după încheierea prezentului contract duce la întârzierea, totală sau parţială, a îndeplinirii obligaţiilor contractuale.

Forţa majoră exonerează partea ce o invocă de orice răspundere.

Partea ce invocă forţa majoră va înştiinţa cealaltă parte prin fax/tel./email sau prin scrisoare recomandată în termen de 15 zile de la data începerii evenimentelor sau circumstanţelor considerate forţă majoră, trimiţând un document de confirmare emis de Camera de Comerţ şi Industrie sau de o autoritate similară competentă din ţara sa, care să certifice realitatea şi acurateţea faptelor, datelor şi circumstanţelor conţinute în notificarea mai sus menţionată. Aceeaşi procedură şi termen de notificare şi confirmare se aplică şi în cazul încetării forţei majore.

La primirea notificării şi confirmării mai sus menţionate, părţile vor lua legătura imediat şi vor decide în termen de 15 zile asupra acţiunilor şi/sau paşilor de urmat în beneficiul ambelor părţi cu scopul de a limita consecinţele forţei majore.

9. PENALITĂŢI

Intarzierea la livrare cu peste 10 zile calendaristice si intarzierea la plata atrage raspunderea partii in culpa, aceasta suportand penalitati de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea mobilierului nelivrat / suma restanta la plata

Partea contractantă care trebuie să plătească penalităţi este obligată să analizeze şi să răspundă în termen de 5 zile de la data înaintării cererii de plată a penalităţilor.

10. ARBITRAJ

Orice dispută ce poate apărea între părţile contractante rezultată din interpretarea sau îndeplinirea contractului sau în legătură cu acesta va fi soluţionată amiabil. Daca solutionarea amiabila nu este posibila litigiul va fi supus solutionarii instantelor competente.

11. LEGEA APLICABILĂ ŞI INSTANŢA COMPETENTĂ

11.1. Vânzarea produselor societăţii SC RONEX PRODUCTIE SRL se supune legii române.
11.2. Singurele competente în caz de litigiu de orice natură sau de contestaţie cu privire la constiturea sau executarea comenzii sunt instanţele conform legii.


12. NOTIFICĂRI

Orice notificare va trebui să fie adresată de către client Societătii SC RONEX PRODUCTIE SRL prin e-mail la adresa office@ronexprod.ro sau prin telefon la 0745/103325 sau 0744/538173.

13. ACCESIBILITATEA CONDIŢIILOR GENERALE DE VÂNZARE 

Versiunea la zi a condiţiilor generale de vânzare ale societăţii SC RONEX PRODUCTIE SRL poate fi accesată on-line în mod constant de către client. Este suficient un click pe „Termeni şi condiţii” pentru a fi accesate. Clientul este sfătuit să-şi asigure, în format tipărit, la momentul unei comenzi o versiune a acestor condiţii.
 
Condiţii stabilite la 15 iunie 2018


SC RONEX PRODUCTIE SRL
Societate comercială cu răspundere limitată cu un capital social de 1000 lei
Punct de lucru în Str. Islazului nr. 5, Pantelimon SAI, Bucureşti
Înmatriculată în registrul comerţului şi al societăţilor cu nr. J40/27656/1994

Serviciul clienti

E-mail: office@ronexprod.ro

Telefon: +4 0745 103325

Telefon: +4 0744 538173

Magazin online: www.ronexmag.ro

Website: www.ronexprod.ro